verified by visa

ในการซื้อของออนไลน์ด้วยบัตร ATM เดบิต จะต้องสมัคร verified by visa ของธนาคารก่อน

ธนาคารกรุงไทย

เข้าแอป Krungthai NEXT
แตะ > บริการ > Verified by Visa >สมัครบริการ ทำตามขั้นตอนที่เหลือ

จากนั้นไปที่
https://www.vbv.ktb.co.th/ACM_Visa/index.aspx ทำตามขั้นตอน

ธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับการ Verified by Visa ของบัตรเครดิตนั้นสามารถทำรายการได้ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.scb.co.th/th/personal-banking/cards/credit-cards/card-services.html

- หลังจากนั้นเลือกไปที่เมนู Verified by VISA สำหรับบัตรเครดิตประเภท VISA

2. ใส่หมายเลขหน้าบัตรเครดิต 16 หลัก แล้วกดปุ่ม "สมัครบริการ/Register"

3. ระบุข้อมูลส่วนตัว(ชื่อ-นามสกุล ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ์ตามหน้าบัตรเครดิต) ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าเลือกการกำหนดรูปแบบรับรหัสเป็นแบบ OTP เท่านั้น หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "Next/หน้าถัดไป"

4. ใส่ข้อความยืนยันตัวตน ซึ่งข้อความส่วนตัวนั้นจะไปปรากฏบนเว็บไซต์ธุรกรรมออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้าได้รับการรับรองจากบัตรเครดิต และเชื่อมต่อกับธนาคารจริง

- ระบุภาษาที่ต้องการรับข้อความ SMS-OTP

- เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ SMS-OTP

- หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "Next/หน้าถัดไป"

5. เลือก "I agree/ยอมรับ" หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ "Congratulations/ขอแสดงความยินดี" เพื่อให้ทราบว่าสามารถใช้บริการ Shopping Online ด้วยบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนได้แล้ว

ธนาคารกรุงเทพ

  1. ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555.

  2. กด 7 เพื่อสมัครใช้บริการ Verified by Visa.

  3. กด 1 เพื่อตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa.

  4. กดหมายเลขบัตรบีเฟิสต์ของท่าน

  5. กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน

  6. กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ

  7. ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

www.krungsri.com/bank/th/debit-card-online-shopping.html

ธนาคารยูโอบี

ใช้งานได้เลย สําหรับลูกค้ําที่เปิดใช้งํานบัตรเดบิตยูโอบีก่อนวันที่ 24 พฤศจิกํายน 2561 สํามํารถใช้บัตรเดบิตยูโอบีเพื่อใช้บริกํารช้อปปิ้งออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกํายน 2561 เป็นต้นไปโดยไม่ต้องสมัครหรือลงทะเบียน-
สําหรับลูกค้ําที่สมัครใช้บัตรเดบิตยูโอบีตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกํายน2561 เป็นต้นไปสํามํารถใช้บัตรเดบิตยูโอบีเพื่อใช้บริกํารช้อปปิ้งออนไลน์หลังจํากที่ท่ํานเปิดใช้งํานบัตร

ธนาคาซิตี้แบงค์ ใช้งานได้เลย

รู้ไว้ใช่ว่า

กํารใช้บัตรเดบิตช้อปปิ้งออนไลน์มีวิธีกํารอย่ํางไรบ้ําง?

ผู้ถือบัตรจะต้องให้ข้อมูลที่จ ําเป็นต่อกํารท ํารํายกํารซื้อสินค้ํา/บริกํารตํามมําตรฐํานสํากล ดังนี้
1.ระบุข้อมูลหน้ําบัตรได้แก่ชื่อสกุลผู้ถือบัตรเดบิต, หมํายเลขบัตรเดบิต, วันหมดอํายุของบัตร,และหมํายเลข CVV (Card Verification Value) 3หลัก ที่ระบุอยู่ด้ํานหลังของบัตรเดบิต
2.ระบุรหัส OTP (One Time Password) ที่ได้รับจําก SMS ที่ธนําคํารส่งให้เพื่อยืนยันตัวตนในกํารทํารํายกํารซื้อสินค้ําหรือบริกํารณ ร้ํานค้ําที่รองรับบริกําร

OTP (One Time Password) คืออะไรตอบOTP คือ รหัสผ่ํานเพียงครั้งเดียว (One Time Password) ที่ใช้ยืนยันกํารทําธุรกรรมทํางอินเตอร์เน็ตของบัตรเดบิตกับร้ํานค้ําที่รองรับบริกําร 3D Secure เพื่อเพิ่มควํามปลอดภัยในกํารท ําธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งรหัส OTP จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งธุรกรรมและไม่สํามํารถนํากลับมําใช้งํานซ้ําได้โดยมีกําหนดเวลํากํารใส่ OTP แต่ละรหัส หํากรหัส OTP เดิมจะหมดอํายุลงสํามํารถท ํากํารขอรหัส OTP ได้
ตํามจ ํานวนที่ธนําคํารก ําหนดโดยธนําคํารฯ จะทํากํารส่ง SMS ผ่ํานหมํายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่ํานได้ให้ไว้กับธนําคํารฯเท่ํานั้น